میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ که به درمان تحریک کلاژن سازی معروف است. نوعی روش تحریک مکانیکال جهت ترمیم آسیب های ساختاری پوست است که منجر به بازسازی بافت آسیب دیده و تغییر یافته می گردد. هدف این درمان بهبود ظاهر و عملکرد پوست است طی فرایند میکرونیدلینگ با استفاده از سوزن های بسیار ریز میلیون ها شیار کوچک (زخم) در اپیدرم و درم ایجاد میشود. وارد شدن این سوزن ها به داخل پوست همچنین باعث افزایش رشد دیگر فاکتور های پوست از جمله فیبروبلاست ها و پلاکت های خونی می شوند.
این فرایند سرعت تولید کلاژن برای بازسازی پوست را افزایش میدهد. از سویی سلول های سازنده پوست هم با حمله به محل
نیدلینگ در اپیدرم و تکثیر در آنجا باعث افزایش ضخامت اپیدرم می گردند.در این روش نفوذ سوزن به داخل پوست باید به حدی
باشد که خون ریزی های ظریف داخل پوستی ایجاد کند.بنابراین لازم است بدانیم که در میکرونیدلینگ گرچه پوست سوراخ می
شود اما تخریب نشده و در مدت زمان کوتاهی بازسازی خواهد شد.در نتیجه دوران نقاهت این پروسیجر پس از درمان بسیار کوتاه خواهد بود.