دكتر شيرين شهبازي متولد سال ١٣٦٥
– در سال ١٣٨٣ با كسب رتبه دو رقمي ٩١ وارد دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران شد.
– در تمام سال هاي تحصيل در دوران پزشكي عمومي از دانشجويان برتر بود و با كسب عنوان استعداد درخشان به صورت مستقيم و بدون گذراندن دوره طرح عمومي، مجوز شركت در آزمون دستياري در سال ١٣٩٢ دريافت نمود.
– وي با كسب رتبه ٧ كشوري در رشته پوست دانشگاه علوم پزشكي تهران و بيمارستان رازي تحصيل كرد و با دريافت رتبه برتر بورد تخصصي فارغ التحصيل شد.