دکتر محمدرضا اکبری

* فارغ التحصیل عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
* فارغ التحصیل تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی
* رتبه ۴ برد تخصصی پوست
سوابق کاری:

* سابقه طبابت در شهرهای دامغان، ماهشهر و بیمارستان آتیه تهران
* پزشک معتمد و رییس بخش پوست بیمارستان بانک ملی